Transitievergoeding

 • DSC_0251

  Een min-maxovereenkomst is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer zowel een minimum aantal als een maximumaantal uren overeenkomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren. Ten aanzien van het aantal uren boven het minimum geldt dat de werkgever de werknemer kan oproepen, aan welke oproep de werknemer verplicht is gehoor te geven. De werknemer is niet verplicht …

  meer
 • 20140430_165839

  De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van de hoogte van het maandsalaris. Maar wat valt nu onder het begrip maandsalaris? Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, te vermeerderen met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Het is niet noodzakelijk dat een looncomponent structureel wordt toegekend. Wel is het noodzakelijk dat …

  meer
 • DSC_0047

  Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever worden opgezegd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is geen toestemming van het UWV nodig. Evenmin hoeft de werkgever naar de kantonrechter toe. Het is dan wel nodig dat de arbeidsovereenkomst dateert van voor de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd …

  meer
 • DSC_0049

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd. Na het verstrijken van de tijdsduur van twee jaar kan alleen opgezegd worden als binnen 26 weken geen herstel zal optreden en wanneer binnen die periode de bedongen arbeid niet …

  meer
 • DSC09358

  De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld door: 1. door opzegging door de werkgever nadat toestemming is verleend door het UWV; 2. door opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer; 3. door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst; 4. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter; De opzegging met instemming van de werknemer en het sluiten van een beëindigingsovereenkomst lijken op zichzelf …

  meer
 • DSC_0234

  Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De billijke vergoeding kan alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend. De wet bepaalt daarover het volgende: “Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt (…) …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer
 • DSC04331

  Het recht op een transitievergoeding bestaat als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst voor de werknemer onvrijwillig is geëindigd. Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het gaat dan namelijk om een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wel kan er in de beëindigingsovereenkomst een ontslagvergoeding overeengekomen worden omdat de werknemer anders geen reden heeft om de …

  meer
 • DSC_0066

  Wat houdt de ketenregeling in? De ketenregeling bepaalt dat slechts in beperkte mate arbeidsovereenkomsten gesloten kunnen worden voor bepaalde tijd. De maximale duur waarbinnen twee of drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde gesloten kunnen worden, bedraagt 24 maanden. Er kunnen dus maximaal 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten en de totale duur van de overeenkomsten tezamen, eventuele tussenpozen meegerekend, mag maximaal 24 maanden bedragen. Een …

  meer