Ontslag

 • 20140505_070033

  Voor een werkgever is het niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan die eigenlijk nog wel functioneert, maar die verder geen groeipotentie heeft. Om een werknemer te kunnen ontslaan moet de werkgever namelijk een redelijke grond hebben. Als de werkgever geen redelijke grond heeft, is ontslag niet mogelijk. De wet geeft een limitatieve opsomming van gronden. De gronden die eventueel aangevoerd kunnen worden voor ontslag …

  meer
 • 20140430_165839

  De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van de hoogte van het maandsalaris. Maar wat valt nu onder het begrip maandsalaris? Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, te vermeerderen met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Het is niet noodzakelijk dat een looncomponent structureel wordt toegekend. Wel is het noodzakelijk dat …

  meer
 • DSC_0047

  Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever worden opgezegd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is geen toestemming van het UWV nodig. Evenmin hoeft de werkgever naar de kantonrechter toe. Het is dan wel nodig dat de arbeidsovereenkomst dateert van voor de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd …

  meer
 • DSC_0049

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd. Na het verstrijken van de tijdsduur van twee jaar kan alleen opgezegd worden als binnen 26 weken geen herstel zal optreden en wanneer binnen die periode de bedongen arbeid niet …

  meer
 • DSC09132

  Als de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige ziekte een werknemer wenst te ontslaan, kan de werkgever aan de werknemer zijn instemming daartoe verzoeken. Als de werknemer zijn instemming weigert, kan de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. In sommige gevallen kan de werkgever ook naar een bij CAO ingestelde Ontslagcommissie. De werkgever kan dus in voornoemde gevallen …

  meer
 • DSC09358

  De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld door: 1. door opzegging door de werkgever nadat toestemming is verleend door het UWV; 2. door opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer; 3. door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst; 4. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter; De opzegging met instemming van de werknemer en het sluiten van een beëindigingsovereenkomst lijken op zichzelf …

  meer
 • DSC_0487

  Er zijn twee mogelijkheden om tegen een ontslag op te komen. De ene mogelijkheid heet juridisch ‘vernietiging van de opzegging‘ en de andere mogelijkheid heet ‘herstel van de arbeidsovereenkomst‘. Zowel de vernietiging van de opzegging als het herstel van de arbeidsovereenkomst hebben tot gevolg dat de werknemer niet op zoek hoeft te gaan naar een andere baan. Hij zal zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken bij …

  meer
 • DSC_0068

  Een ontslag op staande voet kan voor een werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Immers heeft de werknemer van de een op de andere dag geen inkomen meer. Het salaris wordt niet langer meer betaald en recht op een Werkeloosheidsuitkering is er in veel gevallen niet. Een werknemer zal dan ook in veel gevallen gedwongen zijn om zich te gaan verweren tegen zijn ontslag op staande voet. …

  meer
 • DSC_0234

  Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De billijke vergoeding kan alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend. De wet bepaalt daarover het volgende: “Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt (…) …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer