Model beëindigingsovereenkomst

by

De ondergetekenden:

……………… (naam en rechtsvorm werkgever), gevestigd te…………… … (plaatsnaam) aan ………………. (adres), hierna te noemen: ‘werkgever’, rechtsgeldig vertegenwoordigd door … (naam en functie),

en

…………….. (volledige namen werknemer), geboren op ……………. (datum), wonende te ……………. (plaatsnaam) aan ………………….. (adres), hierna te noemen: ‘werknemer’,

Overwegende:

a. Werknemer is sinds …………..(datum indiensttreding) voor (on)bepaalde tijd in dienst bij werkgever, laatstelijk in de functie van …………(huidige functietitel). Het huidige salaris van werknemer bedraagt …………….. (bedrag) bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en overige emolumenten;

b. Als gevolg van het besluit van werkgever om op basis van bedrijfseconomische redenen over te gaan tot herinrichting van haar organisatie, zullen arbeidsplaatsen vervallen, waaronder die van werknemer;

c. Werkgever heeft ten tijde van de verklaring van boventalligheid binnen haar organisatie geen andere passende alternatieven voor werknemer beschikbaar;

e. Gelet op deze gewijzigde omstandigheden werkgever het initiatief heeft genomen om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met werknemer te komen;

d. Aan de beëindiging ligt geen dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW ten grondslag. Er is geen sprake van een opzegverbod;

f. Werkgever benadrukt dat werknemer geen verwijt kan worden gemaakt;

g. Werkgever heeft werknemer in de gelegenheid gesteld juridisch advies in te winnen, van welke gelegenheid werknemer ook gebruik heeft gemaakt;

h. Werkgever heeft geen garanties verstrekt ten aanzien van het eventuele, toekomstige recht van werknemer op enige uitkering, noch de hoogte ervan;

i. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de wijze van en de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Partijen wensen dit vast te leggen in deze beëindigingsovereenkomst.

Komen als volgt overeen:

⇒ Hoe toetst het UWV of er sprake is van verwijtbare werkloosheid? 
⇒ Wat bepaalt de wet over opzegverboden?

Artikel 1 Beëindiging

1. De arbeidsovereenkomst tussen partijen eindigt met wederzijds goedvinden op …………………(datum uitdiensttreding), hierna te noemen de ‘beëindigingsdatum’, met inachtneming van de opzegtermijn van………….(aantal) maanden.

2. Uiterlijk op ………. zal deze beëindigingsovereenkomst door partijen worden ondertekend. Indien deze beëindigingsovereenkomst later ondertekend wordt door toedoen van werknemer en werknemer pas per een latere datum een WW-uitkering zal verkrijgen, komt het eventuele verlies aan WW-uitkering voor rekening van werknemer.

3. Indien werknemer opzegt vóór de beëindigingsdatum, zal de arbeidsovereenkomst per datum van die opzegging eindigen. Deze beëindigingsovereenkomst blijft in dat geval voor het overige onveranderd.

4. De arbeidsovereenkomst zal vóór de beëindigingsdatum eindigen, indien werkgever werknemer rechtsgeldig op staande voet ontslaat. De in artikel 2 van deze beëindigingsovereenkomst bepaalde ontslagvergoeding komt dan te vervallen. Voorts kan werknemer dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten voor juridische bijstand, als bedoeld in artikel 5 van deze beëindigingsovereenkomst. Tot slot zullen alle postcontractuele bedingen uit de arbeidsovereenkomst onverkort van toepassing blijven.

5. Werkgever heeft op de datum waarop hij deze beëindigingsovereenkomst tekent geen aanwijzingen voor het bestaan van feiten en omstandigheden die ieder op zich, althans in onderling verband beschouwd, een dringende reden opleveren.

⇒ Wat bepaalt de wet over de opzegtermijn?
⇒ Wat bepaalt de wet over het ontslag op staande voet? 

Artikel 2 Ontslagvergoeding

Binnen één maand na de beëindigingsdatum zal werkgever aan werknemer een ontslagvergoeding betalen van …………..(bedrag) bruto ter aanvulling op een eventuele WW-uitkering of een elders te verdienen lager salaris. Het netto equivalent zal worden uitbetaald aan werknemer via haar bank- of girorekening waarop ook de salarisbetalingen plaatsvinden, dan wel op een andere door werknemer aan te geven wijze mits dit fiscaal toelaatbaar is en de kosten voor werkgever niet verhoogd worden.

⇒ Wat bepaalt de wet over de ontslagvergoeding?

Artikel 3 Werkzaamheden en eindafrekening

1. Werknemer is tot de beëindigingsdatum vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Tot de beëindigingsdatum behoudt Werknemer recht op het gebruikelijke bruto maandsalaris.

2. Binnen één maand na de beëindigingsdatum betaalt werkgever aan werknemer de opgebouwde vakantietoeslag. In verband met de vrijstelling van werkzaamheden worden alle opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen tot de beëindigingsdatum geacht te zijn opgenomen.

3. Per de beëindigingsdatum eindigen alle verzekeringen en (pensioen)regelingen waaraan werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met werkgever deelneemt.

Artikel 4 Positief getuigschrift

Werkgever zal op verzoek van werknemer uiterlijk op de beëindigingsdatum aan werknemer een positief getuigschrift overhandigen en desgevraagd referenties verstrekken die in lijn zullen zijn met het getuigschrift.

⇒ Wat bepaalt de wet over het getuigschrift?

Artikel 5 Kosten juridische bijstand

Werkgever vergoedt de kosten voor juridische bijstand van werknemer tot een maximum van ……….(bedrag) inclusief kantoorkosten en BTW, te betalen aan de juridisch adviseur van werknemer na toezending van de factuur, op naam van werknemer, aan werkgever.

Artikel 6 Bedrijfseigendommen

Uiterlijk op de beëindigingsdatum levert werknemer alle door werkgever in het kader van de arbeidsovereenkomst ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen, zoals mobiele telefoon en laptop, in goede staat in op het kantoor van de werkgever waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Werknemer bevestigt dat hij geen kopieën van de bedrijfseigendommen of enige andere aan werkgever toebehorende materialen zal behouden. Zolang werknemer niet alle bedrijfseigendommen in goede staat bij werkgever heeft ingeleverd, is hij niet gerechtigd tot de ontslagvergoeding zoals bepaald in artikel 2 van deze beëindigingsovereenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Partijen zullen ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud van deze beëindigingsovereenkomst en in het bijzonder de gronden van de beëindiging volstrekte geheimhouding betrachten, behalve in het geval een dergelijke geheimhouding in strijd zou zijn met een op hen rustende wettelijke verplichting.

2. De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen geheimhouding blijft na de beëindigingsdatum onverkort van kracht.

3. Partijen zullen zich onthouden van uitlatingen over elkaar die negatief zijn of die de andere partij zouden kunnen schaden.

Artikel 8 Non-concurrentiebeding

Het tussen partijen overeengekomen non-concurrentiebeding vervalt na de beëindigingsdatum.

⇒ Wat bepaalt de wet over het non-concurrentiebeding?

Artikel 9 Arbeids(on)geschiktheid

1. Werknemer verklaart volledig arbeidsgeschikt te zijn op het moment van ondertekenen van deze beëindigingsovereenkomst.

2. In geval werknemer in de periode vanaf ondertekening van deze beëindigingsovereenkomst tot en met 4 weken na de beëindigingsdatum (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, dient hij dit direct te melden aan werkgever.

3. In geval werknemer in de periode vanaf ondertekening van deze beëindigingsovereenkomst tot en met 4 weken na de beëindigingsdatum (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt en werknemer op de eerste werkeloosheidsdag geen aanspraak heeft op een WW uitkering of niet aansluitend in dienst is getreden bij een nieuwe werkgever, komt de ontslagvergoeding zoals bepaald in artikel 2 van deze beëindigingsovereenkomst te vervallen.

Artikel 10 Finale kwijting

1. Partijen verklaren dat zij alle voor hen relevante onderwerpen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan met elkaar hebben besproken en voor zover daartoe aanleiding bestond, in deze beëindigingsovereenkomst hebben geregeld. Hieronder zijn in ieder geval – doch niet uitsluitend – de volgende onderwerpen begrepen: salaris, vakantietoeslag, vakantiedagen, pensioen, afdracht van alle relevante werknemers- en werkgeverspremies, verzekeringen en collectieve regelingen.

2. Behoudens voor zover het de uitvoering van de uit deze beëindigingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, een eventueel van toepassing zijnde CAO en de (wijze van) beëindiging van de arbeidsovereenkomst of anderszins, en verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting.

Artikel 11 Overige bepalingen

1. Deze beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. De artikelen 7:900 tot en met 7:906 BW zijn derhalve van toepassing.

2. Werknemer heeft het recht om zonder opgaaf van redenen deze beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden met een schriftelijke aan werkgever gerichte verklaring.

3. Partijen doen onherroepelijk afstand van hun recht om deze beëindigingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of om deze beëindigingsovereenkomst te vernietigen of de nietigheid ervan in te roepen, zulks met uitzondering van het bepaalde in het voorgaande lid.

4. Deze beëindigingsovereenkomst is de enige overeenkomst tussen partijen en vervangt alle eerdere mondelinge en/of schriftelijke afspraken die tussen partijen zijn gemaakt ter zake de beëindiging van het dienstverband.

5. Op deze beëindigingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

⇒ Wat bepaalt de wet over de bedenktijd?
⇒ Wat bepaalt de wet over de vaststellingsovereenkomst?

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………….. (plaatsnaam), op ………….. (datum).


(handtekening) werkgever


(handtekening) werknemer