Model arbeidsovereenkomst

by

De ondergetekenden:

……………… (naam en rechtsvorm werkgever), gevestigd te…………… … (plaatsnaam) aan  ………………. (adres), hierna te noemen: ‘werkgever’, rechtsgeldig vertegenwoordigd door … (naam en functie),

en⇒

…………….. (volledige namen werknemer), geboren op ……………. (datum), wonende te ……………. (plaatsnaam) aan ………………….. (adres), hierna te noemen: ‘werknemer’,

komen als volgt overeen:

⇒ Wat bepaalt de wet over de inhoud van de arbeidsovereenkomst?

Artikel 1 Functie

1.1 Werknemer treedt met ingang van……………(eerste datum dienstverband) bij werkgever in dienst in de functie van …………….(functietitel). De inhoud van de functie volgt uit de functieomschrijving die aan werknemer ter hand is gesteld.

1.2. Werknemer verplicht zich ook andere werkzaamheden te verrichten dan die tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van hem verlangd kunnen worden.

1.3 Werkgever is bevoegd om binnen de grenzen van de redelijkheid en wanneer zwaarwichtig bedrijfsbelangen dat vereisen, de functie van werknemer eenzijdig te wijzigen.

⇒ Wat bepaalt de wet over het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst?

Artikel 2 Duur van de overeenkomst en proeftijd

2.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor ………..maanden. Deze arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege op ………. (datum).

2.2 De eerste maand van het dienstverband geldt als proeftijd. In de proeftijd is zowel werkgever als werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

2.3 Na de proeftijd kan zowel werkgever als werknemer deze arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

2.4 Werkgever zal uiterlijk 1 maand voor de beëindiging van rechtswege werknemer meedelen of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

⇒ Wat bepaalt de wet over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
⇒ Wat bepaalt de wet over de opzegging van de arbeidsovereenkomst?
⇒ Wat bepaalt de wet over het aangaan van een proeftijd?

Artikel 3 CAO en bedrijfsreglementen

3.1 Op deze arbeidsovereenkomst zijn van toepassing de bepalingen van de CAO ……..……………. (toepasselijke cao) en de toekomstige wijzigingen daarop.

3.2 Met ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart werknemer zich ook bekend en akkoord met de bepalingen ………………(toepasselijke bedrijfsreglementen), die bij deze arbeidsovereenkomst als bijlagen worden gevoegd.

Artikel 4 Standplaats en werktijden

4.1 De standplaats van werknemer zal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst ………….. (plaatsnaam) zijn, maar werkgever behoudt zich het recht voor hierin wijziging aan te brengen.

4.2 De overeengekomen werktijd bedraagt ……… (aantal) uur per week. Werknemer zal werkzaam zijn op de ……….. (dagen).

4.3 De vaste werktijden van werknemer zijn: ………… (tijdstippen).

4.4 Van werknemer wordt verwacht dat hij buiten de vaste werktijden overwerk verricht wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is of wanneer werkgever daartoe een verzoek doet.

4.5 De vergoeding van het overwerk wordt geacht te zijn besloten in het maandsalaris.

⇒ Wat bepaalt de wet over het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst?
⇒ Wat bepaalt de wet over de arbeidstijden?

Artikel 5 Maandsalaris, pensioen en onkosten

5.1 Werknemer ontvangt een salaris van ………….. (bedrag) bruto per maand, welk salaris is gebaseerd op een werkweek van …………uren.

5.2 Werkgever zal telkens uiterlijk op de laatste dag van elke maand het salaris voldoen.

5.3 Werknemer verklaart zich akkoord met een elektronische opgave van zijn salaris.

5.4 Werknemer zal deelnemen aan de geldende pensioenregeling bij werkgever. Werkgever is gerechtigd het werknemersdeel van de premie telkens op het maandsalaris van de werknemer in te houden.

5.5 De door werknemer in het kader van de vervulling van zijn functie gemaakte onkosten zullen slechts worden vergoed indien daarover vooraf afspraken zijn gemaakt. Onkosten worden verder slechts vergoed voorzover dat fiscaal onbelastbaar mogelijk is.

5.6 Werknemer zal een reiskostenvergoeding ontvangen (woon-werkverkeer) van €…………per kilometer, voor zover dit fiscaal onbelast is toegestaan.

⇒ Wat bepaalt de wet over het betalen van salaris?
⇒ Wat bepaalt de wet over de hoogte van het (minimum)loon?

Artikel 6 Auto en bedrijfsmiddelen

6.1 Werkgever stelt voor de uitoefening van zijn functie aan werknemer een auto ter beschikking met een catalogus waarde van ……………….. (bedrag).

6.2 Werkgever stelt aan werknemer ……………. (bedrijfsmiddelen) ter beschikking voor de uitoefening van zijn functie, onder de voorwaarde dat ……………………

6.3 De werknemer is, op straffe van verval van het recht op deze goederen, gehouden met de door werkgever verstrekte goederen om te gaan zoals het een goed werknemer betaamt, en met name geen handelingen te verrichten die strijdig zijn met de wet.

6.4 Indien en zodra het dienstverband eindigt dan wel werknemer op non-actief is gesteld of geschorst, en indien en zodra de werknemer om andere redenen (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) langer dan … maanden aaneengesloten geen werkzaamheden verricht, is werknemer gehouden de aan hem door werkgever ter beschikking gestelde goederen (waaronder begrepen de auto) te retourneren aan werkgever.

6.5 Werkgever heeft het recht de ter beschikkingstelling van de auto en de andere bedrijfsmiddelen te beëindigen of de voorwaarden daarvoor te wijzigen indien als gevolg van wijzigingen in de fiscale regelingen ongewijzigde voortzetting voor werkgever kosten verhogend zou zijn.

Artikel 7 Vakantiedagen en vakantiebijslag

7.1 Werknemer heeft recht op ……… wettelijke vakantiedagen en …………bovenwettelijke vakantiedagen per kalenderjaar, op te nemen in overleg met werkgever. De vakantiedagen worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst gedurende het kalenderjaar.

7.2 De wettelijke vakantiedagen dienen op straffe van verval te worden opgenomen uiterlijk zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

7.3 Werknemer heeft per kalenderjaar recht op een vakantiebijslag van 8% van het in dat kalenderjaar te ontvangen bruto salaris (exclusief winstuitkeringen, verdiensten uit overwerk en onkonstenvergoedingen). De vakantiebijslag wordt voldaan in de maand mei.

⇒ Wat bepaalt de wet over vakantiedagen?
⇒ Wat bepaalt de wet over de hoogte van het vakantiebijslag?
⇒ Wat bepaalt de wet over bijzonder verlof?

Artikel 8 Arbeidsongeschiktheid

8.1 Indien werknemer als gevolg van ziekte niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, is hij, ook tijdens vakantie, verplicht dit zo snel mogelijk maar in ieder geval voor ……(tijdstip) bij werkgever te melden, tenzij dat door overmacht niet mogelijk is.

8.2 Ingeval werknemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid als gevolg van ziekte daartoe was verhinderd, zal werkgever, indien en zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, gedurende 104 weken …………% (noemen percentage) van (het in artikel 5 genoemde) salaris doorbetalen, althans ten minste het voor de werknemer geldende minimum loon, zulks met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid. Na deze periode van in totaal 104 weken rust er bij voortdurende arbeidsongeschiktheid op werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer, tenzij uit de wet anders volgt.

8.3 Werknemer heeft geen recht op loon tijdens de eerste twee dagen ziekteverzuim per ziekteperiode. Indien werkgever niet steeds strikt aan deze bepaling uitvoering geeft, doet zulks nog geen rechten ten aanzien van werknemer ontstaan.

8.4 Perioden van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld indien deze elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.

8.5 Gedurende de periode van verlof wegens zwangerschap en bevalling, zoals bepaald in de Wet Arbeid en Zorg, heeft de werknemer recht op het in die wet genoemde dagloon.

8.6 Werknemer heeft geen aanspraak op de in dit artikel vermelde loondoorbetaling wanneer een van de situaties zoals omschreven in artikel 7:629 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

8.7 Werkgever is bevoegd de in dit artikel vermelde loondoorbetaling op te schorten voor de periode dat werknemer zich niet houdt aan door werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften over het verstrekken van inlichtingen die werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen.

Wat bepaalt de wet over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?

Artikel 9 Opleiding

9.1 Werknemer is op verzoek van werkgever verplicht periodiek, ook buiten de werktijden, her- en bijscholingscursussen te volgen waarvan de kosten voor rekening van werkgever komen.

9.2 Werkgever betaalt de kosten van elke met de werknemer schriftelijk overeengekomen opleiding. Bij vertrek op initiatief van de werknemer betaalt de werknemer aan de werkgever de opleidingskosten terug volgens de volgende afbouwregeling:
⁃          bij vertrek binnen 1 jaar na aanvang van de opleiding: 100% van de opleidingskosten;
⁃          bij vertrek tussen 1 en 2 jaar na aanvang van de opleiding: 66%;
⁃          bij vertrek tussen 2 en 3 jaar na aanvang van de opleiding 33%;
De terugbetalingsverplichting vervalt 3 jaar na aanvang van de opleiding.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Het is werknemer verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van hetgeen bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van werkgever en van met werkgever gelieerde ondernemingen en hun relaties.

10.2 Het is de werknemer verboden om informatie, zowel in hard kopie en/of digitaal, van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van werkgever en de aan haar gelieerde ondernemingen, privé te bewaren.

10.3 Het is werknemer tevens geboden om documenten of andere gegevens die hij heeft verkregen in het kader van zijn werkzaamheden bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan werkgever over te dragen.

Artikel 11 Nevenwerkzaamheden

Het is werknemer verboden gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst nevenwerkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever of opdrachtgever, direct of indirect, en zaken te doen voor eigen rekening, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever.

Artikel 12 Non-concurrentie- en relatiebeding

12.1 Het is werknemer verboden binnen ……… (aantal) maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijk contact te hebben met relaties van werkgever of aan haar gelieerde ondernemingen.

12.2 Het is werknemer verboden binnen ……… (aantal) maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst (binnen een kring met werkgever als middelpunt en met een straal van …………… (aantal km) in enigerlei vorm, direct of indirect, werkzaam, behulpzaam of betrokken te zijn bij een bedrijf gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan dat van werkgever, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben, tenzij werknemer daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever heeft gekregen, aan welke toestemming werkgever voorwaarden kan verbinden.

12.3 Het in dit artikel bepaalde non-concurrentiebeding en relatiebeding dienen ter bescherming van zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever.

In de functie van…………………(functietitel) komt werknemer namelijk veelvuldig in contact met klanten/leveranciers. De namen van deze klanten/leveranciers vormt bedrijfsinformatie die beschermd dient te worden. Het is geenszins de bedoeling dat deze informatie wordt gedeeld met derden, met name concurrenten van werkgever, omdat daardoor de concurrentiepositie verslechterd.

en/of

In de functie van……………(functietitel) krijgt werknemer namelijk kennis van inkoopprijzen, marges, kortingspercentages en andere soortgelijke financiële informatie van werkgever alsook krijgt werknemer kennis van de door werkgever gehanteerde marketingstrategieën. Deze bedrijfsinformatie dient beschermd te worden. Het is geenszins de bedoeling dat deze informatie wordt gedeeld met derden, met name concurrenten van werkgever, omdat daardoor de concurrentiepositie verslechterd.

en/of

In de functie van………………(functietitel) krijgt werknemer namelijk kennis van de financiële positie van werkgever omdat werknemer inzicht heeft in de administratie, jaarrekeningen en jaarverslagen. Deze bedrijfsinformatie dient beschermd te worden. Het is geenszins de bedoeling dat deze informatie wordt gedeeld met derden, met name concurrenten van werkgever, omdat daardoor de concurrentiepositie verslechterd. Omdat werknemer reeds vanaf de eerste dag van zijn indiensttreding kennis krijgt van genoemde informatie, en de duur van zijn arbeidsovereenkomst niet relevant is voor het hebben van toegang tot die informatie, is een non-concurrentiebeding gerechtvaardigd.

en/of

Werknemer zal namelijk vanaf de dag van zijn indiensttreding kennis en vaardigheden worden bijgebracht door werkgever en op kosten van de werkgever voor het uitoefenen van de functie van…………………(functietitel). De eerste twee jaar dat werknemer in dienst zal zijn bij werkgever is voor werkgever een investeringsperiode. De toegevoegde waarde van werknemer is in die periode slechts minimaal. Pas na verloop van 2 jaar zal de toegevoegde waarde van werknemer toenemen en zal de investering van werkgever terugverdiend gaan worden. Dit gegeven rechtvaardigt het overeenkomen van een non-concurrentiebeding. Bij het ontbreken van een non-concurrentiebeding ontstaat er namelijk het gevaar voor werkgever dat zij investeert in het opleiden van een werknemer doch dat de concurrent daar de vruchten van gaat plukken.

⇒ Wat bepaalt de wet over het non-concurrentiebeding?

Artikel 13 Boetebepaling

13.1 Bij overtreding van een beding zoals bepaalde in artikel 10 en/of 11 en/of 12 van deze arbeidsovereenkomst verbeurt werknemer aan en ten behoeve van werkgever een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, boete van ………… (bedrag) per overtreding en voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

13.2 Overtreding het bepaalde in artikel 10 en/of 11 van deze arbeidsovereenkomst gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst zal voor werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet en zal aanleiding kunnen geven aangifte te doen bij de politie.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

Aan werkgever komt in binnen- en buitenland het intellectuele eigendomsrecht toe voortvloeiende uit de werkzaamheden van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst en gedurende een jaar na afloop daarvan. Werknemer zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten welke noodzakelijk zijn om werkgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde rechten op zijn naam te verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke aanvraag op naam van werknemer, door overdracht op naam van werkgever.

⇒ Wat bepaalt de wet over intellectuele eigendomsrechten?

Artikel 15 Eenzijdig wijzigingsbeding

Werkgever heeft de bevoegdheid om bovengenoemde arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer daartoe een zodanig zwaarwichtig bestaat dat het belang van de werknemer daarvoor redelijkerwijs moet wijken.

⇒ Wat bepaalt de wet over het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst?

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………….. (plaatsnaam), op ………….. (datum).

(handtekening) werkgever

(handtekening) werknemer

 

Het betreft hier een model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een paar kleine aanpassingen kan dit model ook worden gebruikt om een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te gaan. Op termijn zal op deze website ook een model nul-urencontract worden gepubliceerd.