De berekening van de transitievergoeding: het maandsalaris

by
20140430_165839

De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van de hoogte van het maandsalaris. Maar wat valt nu onder het begrip maandsalaris? Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, te vermeerderen met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Het is niet noodzakelijk dat een looncomponent structureel wordt toegekend. Wel is het noodzakelijk dat een looncomponent is overeengekomen, al dan niet stilzwijgend.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ook meetellen het werkgeversdeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten. Van zo’n uitzonderlijke situatie kan sprake zijn als bijvoorbeeld een oudere werknemer als arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een aanzienlijk deel van de beschikbare loonsom zal worden ‘voldaan’ in de vorm van een premiestorting in een pensioenfonds.

Looncomponenten kunnen in drie soorten onderscheiden worden, namelijk in vaste looncomponenten, in variabele looncomponenten en in overige componenten. Vaste looncomponenten zijn looncomponenten waarvan de hoogte niet afhankelijk is van het functioneren van de werknemer of van de resultaten van de onderneming. Variabele looncomponenten zijn looncomponenten waarvan de hoogte juist wel afhankelijk is van het functioneren van de werknemer of van de resultaten van de onderneming. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt in de meeste gevallen alleen gekeken naar de vaste en de variabele componenten.

Maar hoe stel je de hoogte vast van de vaste en de variabele looncomponenten? Voor de vaste looncomponenten wordt gekeken naar de inkomsten gedurende 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Een loonsverhoging in deze referteperiode heeft dus invloed op de hoogte van de transitievergoeding. De referteperiode wordt verlengd met periodes waarbij de gemiddelde arbeidsduur tijdelijk lager was, zoals bijvoorbeeld ziekteperiodes. Voor de variabele looncomponenten wordt het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de hoogte van de jaarlijkse winstuitkering afhankelijk is gesteld van de resultaten van de onderneming. Als het loon geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de uitkomsten van de verrichte arbeid, wordt eveneens een referteperiode gehanteerd van 12 maanden.