De billijke vergoeding

by
DSC_0234

Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De billijke vergoeding kan alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend. De wet bepaalt daarover het volgende:

Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt (…) kan hij aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

en

Indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter: 
a. naast de transitievergoeding aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen; of 
b. indien de werknemer korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever, bedoeld in lid 1, of op grond van lid 7, onderdeel a, geen recht op transitievergoeding heeft, aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen.

De vraag is natuurlijk wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dit zou het geval kunnen zijn als er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan als gevolg van laakbaar gedrag van de werkgever. Ook het aanvoeren van een valse grond voor het ontslag door werkgever met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren en ontslag langs die weg te realiseren, kan reden zijn voor een rechter om de billijke vergoeding toe te kennen.

De billijke vergoeding lijkt vooral een mogelijkheid te zijn voor de kantonrechter om tot een redelijke uitkomst te oordelen als de transitievergoeding in een bepaald geval geen recht doet aan de situatie. Echter dient wel in het oog te worden gehouden dat de wetgever heeft aangegeven dat men met de toepassing van de (voormalige) kantonrechtersformule tot te hoge ontslagvergoedingen kwam. De kantonrechtersformule zal dan ook voor de berekening van de billijke vergoeding niet toegepast kunnen worden.