Berichten

 • 20140505_070033

  Voor een werkgever is het niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan die eigenlijk nog wel functioneert, maar die verder geen groeipotentie heeft. Om een werknemer te kunnen ontslaan moet de werkgever namelijk een redelijke grond hebben. Als de werkgever geen redelijke grond heeft, is ontslag niet mogelijk. De wet geeft een limitatieve opsomming van gronden. De gronden die eventueel aangevoerd kunnen worden voor ontslag …

  meer
 • DSC_0251

  Een min-maxovereenkomst is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer zowel een minimum aantal als een maximumaantal uren overeenkomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren. Ten aanzien van het aantal uren boven het minimum geldt dat de werkgever de werknemer kan oproepen, aan welke oproep de werknemer verplicht is gehoor te geven. De werknemer is niet verplicht …

  meer
 • 20140430_165839

  De hoogte van de transitievergoeding is onder andere afhankelijk van de hoogte van het maandsalaris. Maar wat valt nu onder het begrip maandsalaris? Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, te vermeerderen met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Het is niet noodzakelijk dat een looncomponent structureel wordt toegekend. Wel is het noodzakelijk dat …

  meer
 • DSC_0047

  Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever worden opgezegd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is geen toestemming van het UWV nodig. Evenmin hoeft de werkgever naar de kantonrechter toe. Het is dan wel nodig dat de arbeidsovereenkomst dateert van voor de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd …

  meer
 • DSC_0049

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd. Na het verstrijken van de tijdsduur van twee jaar kan alleen opgezegd worden als binnen 26 weken geen herstel zal optreden en wanneer binnen die periode de bedongen arbeid niet …

  meer
 • DSC_0419

  Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft en dat belang in de arbeidsovereenkomst wordt benoemd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de bescherming van specifieke kennis of van bedrijfsinformatie waar de werknemer tijdens zijn dienstverband beschikking over krijgt. Maar wanneer is nu sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang? Het zou dan kunnen …

  meer
 • DSC09132

  Als de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige ziekte een werknemer wenst te ontslaan, kan de werkgever aan de werknemer zijn instemming daartoe verzoeken. Als de werknemer zijn instemming weigert, kan de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. In sommige gevallen kan de werkgever ook naar een bij CAO ingestelde Ontslagcommissie. De werkgever kan dus in voornoemde gevallen …

  meer
 • DSC09358

  De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld door: 1. door opzegging door de werkgever nadat toestemming is verleend door het UWV; 2. door opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer; 3. door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst; 4. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter; De opzegging met instemming van de werknemer en het sluiten van een beëindigingsovereenkomst lijken op zichzelf …

  meer
 • DSC_0487

  Er zijn twee mogelijkheden om tegen een ontslag op te komen. De ene mogelijkheid heet juridisch ‘vernietiging van de opzegging‘ en de andere mogelijkheid heet ‘herstel van de arbeidsovereenkomst‘. Zowel de vernietiging van de opzegging als het herstel van de arbeidsovereenkomst hebben tot gevolg dat de werknemer niet op zoek hoeft te gaan naar een andere baan. Hij zal zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken bij …

  meer
 • DSC_0068

  Een ontslag op staande voet kan voor een werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Immers heeft de werknemer van de een op de andere dag geen inkomen meer. Het salaris wordt niet langer meer betaald en recht op een Werkeloosheidsuitkering is er in veel gevallen niet. Een werknemer zal dan ook in veel gevallen gedwongen zijn om zich te gaan verweren tegen zijn ontslag op staande voet. …

  meer